الزامات استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001

استانداردهای مدیریت زیست محیطی به این منظور تهیه شده اند که بتوانند عناصر یک سیستم مدیریتی کارآمد را در اختیار سازمان قرار دهند و با تلفیق شدن با سایر الزامات مدیریت به عنوان راهنمایی برای دستیابی سازمان ها به اهداف زیست محیطی و اقتصادی به کار روند.

 

مزایای اجرای استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001:

1 ـ پیشگیری از انتشار آلودگی

2-کاهش پسماند

3 ـ صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده مجدد از مواد

4 ـ کاهش اثرات منفی ناشی از عملکرد صنعت بر محیط زیست

5 ـ بهبود ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی (طرف های ذینفع، مشاوران و پیمانکاران)

6ـ افزایش سهم بازار و راه یافتن به عرصه بازارهای جهانی

ساختار استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001 متشکل از عناصر زیر می باشد:

1. دامنه کاربرد

2. استانداردهای مرجع

3. تعاریف

4. الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

مشاور ایزو مشاوره ایزو آموزش ایزو انواع ایزو مشاور سیستم مدیریت مشاور ایزو آکادمی آموزش ایزو اخذ گواهینامه ایزو انواع ایزو مشاور ایزو مشاوره ایزو