شرکت مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک با توجه به اهمیت کار تیمی ( Team Working ) و هم افزایی که میتواند

به واسطه اشتراک مساعی بوجود بیاید ، از برنامه های مختلفی استفاده می کند تا بتواند در این شرایط موجود از دیگر

رقبا عقب نماند و راه خود را در دستیابی به چشم انداز و اهداف مشخص شده هموار نماید .

بدینوسیله از تمامی کارشناسان و شرکت های همکار دعوت به عمل می آید تا بتوانیم با هم در مسیری موفق گام برداریم .