مدل تعالی سازمانی ( EFQM )

امروزه بنگاههای اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

 

مدلی که جایزه ملّی تعالی سازمانی بر آن استوار شده ، دارای نه معیار است .

پنج معیار آن، توانمندسازها و چهار معیار دیگر نتایج هستند.


توانمندسازها:

رهبری   ،   استراتژی   ،    کارکنان    ،    شراکت ها و منابع     ،     فرآیندها ، محصولات و خدمات

 

نتایج:

نتایج مشتریان   ،   نتایج کارکنان   ،    نتایج جامعه  ،   نتایج کلیدی

 

 

مدل تعالی سازمانی ( EFQM )

مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند . با بکارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. مدلهای سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیارهایی بر رقبای آنها حاکم هستند؟

 


معیارهای ”توانمندساز“ ، آنچه را یک سازمان انجام می‌دهد پوشش می‌دهند و معیارهای ”نتایج“ ،  آنچه را که یک سازمان بدست می‌آورد . ”نتایج“ بر اثر اجرای ”توانمندسازها“ بدست می آیند و ”توانمندسازها“ با گرفتن بازخور از ”نتایج“ بهبود می‌یابند. شکل زیر ، نمایی از مدل را نشان داده که پویایی مدل در آن نمایان است.


یادگیری ، خلاقیت و نوآوری کمک می‌کند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها ، بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت .

 

 

 

مدل تعالی سازمانی ( EFQM )

امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کار در تعالی ، رشد وثروت آفرینی است . مدلهای تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید ( کالا یا خدمات ) و مشارکت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند.

 

مشاور ایزو در استان ایلام و شهر ایلام اخذ انواع گواهینامه ایزو برای استان ایلام مشاور ایزو در ایوان مشاور ایزو در مهران مشاور ایزو در ایلام مشاور ایزو در دره شهر مشاور ایزو در دهلران مشاور ایزو در آبدانان مشاور ایزو در استان ایلام آموزش ، طراحی و استقرار انواع سیستم در ایلام مشاور ایزو در شیروان و چرداول مشاور ایزو در ایلام