سازمان بهداشت جهانی (organization health world (که به اختصار WHO نامیده میشود یکی از آژانسهای سازمان ملل است که مهمترین هدف آن هماهنگی و ارتقا وضعیت بهداشت عمومی در سطح جهان است.بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سالمتی عبارت است از یک حالت آسودگی جسمی، روانی، اجتماعی، و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمیشود. سالمتی انسانها امری است اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت که به باالترین میزان همکاری بین مردم و دولتها وابسته است. بهداشت یکی از ابعاد جهانی است که ارتباطات پیچیدهای داردواثرات آن با رشد و توزیع درآمد، عدم ثبات اقتصادی، امکانات بهداشتی، آموزش و سایر خدمات اجتماعی، شیوه زندگی همچون تنش و سایر عوامل که اخیراً ملحوظ شدهاند تعیین میشود. بعضی از برخوردهای بهداشتی و جهانی شدن میتواند مثبت ارزیابی شود مانند پزشکی که از راه دور میتواند به پیش بینی خدمات در مناطق تحت کنترل از راه دور کمک کند ولی پزشکی از راه دور به سرمایه گذاری در امور تجهیزات ارتباطات زیر ساختاری و آموزش پرسنل که میتواند به عنوان جنبههای منفی اثرات اقتصادی و بهداشتی تلقی شوند نیازمند است.پزشکی از راه دور اثر جمعی )مثبت و منفی( با خود دارد. این سازمان 6 اداره منطقهای دارد که شامل: منطقه آمریکا، مدیترانه، اقیانوس آرام غربی، آسیای جنوب شرقی، و آفریقاو اروپا میباشد. همچنین کلیه فعالیتهای WHO در سازمان ملل به قبل و بعد از جنگ سرد با توجه به اولویت زمانی و مکانی نیز تقسیم شده است.