دوره های آموزشی قابل ارائه توسط این شرکت :

نام دوره سطح آموزش
سیسم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 مبانی – آشنایی با الزامات
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 تخصصی – مطابق بندهای استاندارد
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 مبانی – آشنایی با الزامات –   تخصصی
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 مبانی – آشنایی با الزامات – تخصصی
کنترل آماری فرآیند SPC مبانی – آشنایی و نحوه کاربرد
کنترل آماری فرآیند SPC تخصصی – انجام کارگاه عملیاتی
تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات آن FMEA مبانی – انجام کارگاه – تخصصی
سیستم مدیریت امنیت مواد غذایی ISO 22000 مبانی – آشنایی با الزامات –   تخصصی
تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP مبانی – آشنایی با الزامات –   تخصصی
کنترل آماری کیفیت SQC مبانی – آشنایی و نحوه کاربرد
تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA مبانی – تخصصی
طرحریزی پیش هنگام کیفیت محصول APQP مبانی – شناخت زیر سیستم ها و ابزارهای آنتخصصی
کنترل هزینه های کیفیت COQ مبانی – آشنایی و نحوه کاربرد – تخصصی
سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهها و کالیبراسیونISO/IEC 17025 مبانی – آشنایی با الزامات –   تخصصی
شاخص بازدهی ماشین آلات OEE مبانی – آشنایی و نحوه کاربرد – تخصصی
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM مبانی – آشنایی و نحوه کاربرد –تخصصی –   شناخت شاخص ها
ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالیEFQM مبانی – شناخت توانمند سازها و نتایج و زیر معیارهای مربوطه –   تخصصی
سیستم 5S مبانی – آشنایی و نحوه کاربرد – تخصصی
سیستم مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) مبانی – آشنایی با تکنیک ها – تخصصی

در پایان دوره های آموزشی گواهینامه های معتبر ملی ( دارای تاییدیه از مرکز تایید صلاحیت ایران –NACI ) و بین المللی صادر خواهد شد .