آموزش و اهمیت های فوق العاده آن

امروزه و در سراسر پهنه گیتی برای کمتر کسی میتوانیم متصور باشیم که بدون آموزش دیدن ، بتواند ادامه حیات بدهد .

بله با هر زاویه ای که نگاه کنیم ، برای همه انسان ها مسئله آموزش دیدن ، اتفاق افتاده و قضیه اصلی نوع و نحوه آموزش بوده که در رشد و یا نزول شخصیتی انسانها بصورت مستقیم دخیل بوده است .

با بیان این مقدمه میتوانیم بگوییم سازمان ها و شرکت هایی که به اهمیت آموزش پی برده اند و به درستی و در مسیر استراتژی ، برنامه ها و اهداف گام برمی دارند و موضوع آموزش برای آنها از اولویت ها می باشد ، گام در مسیر رشد و تعالی گذاشته و همواره پیشرو خواهند بود .

در تمامی استانداردهای ایزو و انواع سیستم های مدیریتی ، بندهای مرتبط با آموزش دیده میشود و اهمیت آن در استقرار و جاری سازی سیستم های مختلف کاملا مشخص و دقیق ، تعریف شده است .

درباره برنامه ریزی و اجرای موثر آموزش های مورد نیاز جهت استانداردهای مختلف و شرایط سازمان ها و شرکت هایی که قرار است آموزش برای آنها برگزار شود و چگونگی هماهنگی بین سطح علمی سازمان ها و انجام نیاز سنجی آموزشی ، نکات مهمی وجود دارد که میتوان به تعدادی از آنها اشاره کرد :

– انتخاب درست استاندارد (های) برای سازمان / کارخانه / شرکت و …

– طراحی و برنامه ریزی جهت استقرار و جاری سازی استاندارد (ها)

– ارزیابی و تشخیص درستی از سطح علمی و آگاهی نسبت به استاندارد (های) مورد نظر

– نیاز سنجی صحیح آموزشی برای پرسنل مرتبط با استاندارد (های) مورد نظر

– انتخاب مدرسین مناسب برای سطح آموزشی مورد نیاز و تعیین اثر بخشی آموزش ها

در صورتی که فرآیند آموزش و اهمیت آن در سازمانی بدرستی تعریف و اجرا شود ، بی شک میتوان گفت که آن سازمان / کارخانه / شرکت و … گام در مسیر پیشرفت ، رشد و تعالی گذاشته است .

 

دوره های آموزشی ایزو ، انواع ایزو ، hdc, lah,v hdc, Hl,ca hdc,  ، استاندارد ایزو ، آموزش استاندارد ، استاندارد آموزش ، اهمیت آموزش ، شرکت آموزشی ، گروه آموزشی ، تیم آموزشی ، مشاور آموزشی